Voorwaarden

CONTRACTVOORWAARDEN CLEAN&PAINT


1) Elke overeenkomst  tussen de firma CLEAN&PAINT en een klant wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden

2 )De uitvoering van elke opdracht is strikt beperkt tot het goed of de prestaties/diensten welke uitdrukkelijk in de offerte of het bestek zijn aangeduid.

3) Offertes en bestekken zijn slechts bindend indien deze door de firma CLEAN&PAINT naderhand schriftelijk bevestigd zijn dan wel een begin van uitvoering kennen.

Aanbiedingen en offertes vervallen van rechtswege indien ze niet binnen 30 dagen door de klant aanvaard zijn, tenzij anders vermeld.

4) Tenzij anders bepaald,zijn alle prijzen vermeld in offertes, bestekken, e.d.m. exclusief B.T.W.

5) Alle verbintenissen ingevolge gesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken zijn inspanningsverbintenissen.

Fouten in de door de klant opgegeven informatie of verkeerde instructies kunnen nooit ten laste van de firma CLEAN&PAINT worden gelegd.

Indien hoe dan ook de contractuele of de extracontractuele aansprakelijkheid van de firma CLEAN&PAINT in het gedrang mocht komen, wordt diens tussenkomst beperkt als volgt: rechtstreekse en onrechtstreekse, inbegrepen gevolgschade,kan niet ten laste van de firma CLEAN&PAINT worden gelegd, uitgezonderd de schade ingevolge ZWARE FOUT of OPZETTELIJKE FOUT.

In laats genoemde gevallen(zware fout of opzettelijke fout) kan de firma CLEAN&PAINT slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, de gederfde winst van de klant of enig andere betwisting, uitgaande van een derde.

De schadevergoeding waartoe de firma CLEAN&PAINT gehouden zou zijn kan in geen geval de bedragen te boven gaan die de klant hem moet betalen binnen het raam van het contract (order of bestelling in functie waarvan de diensten/prestaties worden geleverd) en kan evenmin hoger zijn dan de verzekeringsdekking die geboden wordt in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de firma CLEAN&PAINT.

6) De door de firma CLEAN&PAINT gestelde leverings-uitvoerinstermijnen zijn slechts benaderd en zonder betekenis, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst omtrent een gegarandeerde uitvoeringstermijn.

Een vertraging in de uitvoering of levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding evenmin als tot de ontbinding van de overeenkomst.   

7) De firma CLEAN&PAINT bepaalt vrij de werkuren en de periodes gedurende dewelke de diensten/prestaties worden uitgevoerd

8) Diegene die een opdracht of order geeft aan de firma CLEAN&PAINT – en aan wie het bestek, de bestelbon of de factuur is geadresseerd – wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn en wordt, behoudens andersluidend geschrift, van rechtswege beschouwd als contractuele wederpartij, o.a. voor wat betreft de betalingsverbintenis.

9) Ingeval van annulatie van de bestelling of opdracht door de klant zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op de totale prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling vermeerderd met 5% schadevergoeding voor administratieve kosten.

10) De klant moet op het ogenblik van de materiele levering van de werken of diensten eventuele bezwaren laten gelden : gebrek aan protest of voorbehoud brengt onherroepelijke aanvaarding met zich mee en verzaking van elk recht op verhaal.

Alle overeenkomsten worden geacht een aannemingsovereenkomst te zijn, tot bewijs van tegendeel

Klachten omtrent de factuur moeten worden opgesteld binnen de 7 dagen na verzending van de factuur : de klacht of het protest moet aangetekend worden verzonden en moet omstandig en duidelijk gemotiveerd zijn , vergezeld van bewijzen of ondersteunende stavingsstukken, zulks op straffe van nietigheid.

De klant erkent en partijen komen overeen, ten titel van bewijsovereenkomst, dat de factuur onweerlegbaar geacht wordt te zijn ontvangen 1 werkdag na de emissiedatum zoals deze op de factuur staat vermeld, zonder dat nog een bijkomend bewijs van verzending nog kan worden opgelegd aan de firma CLEAN&PAINT.

   11) alle facturen zijn contant betaalbaar, ongeacht de wijze van betaling .  Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een conventionele intrest verschuldigd

van 1% per maand of 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag.

Ingeval van laattijdige betaling is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaand factuurbedrag, van zodra er een aangetekende aanmaningsbrief volgt waarin betaling wordt geeist van vervallen facturen.

Onkosten verbonden aan wissels, cheques e.d.m. en andere inningskosten zijn niet in deze schadevergoeding begrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

Eventueel geleverde goederen blijven eigendom van de firma CLEAN&PAINT, zolang de verschuldigde – niet is voldaan,

                                                                                   zelfs indien de goederen bewerkt worden.                                                                                                                                     De klant is intussen evenwel aansprakelijk voor de instandhouding en het onderhoud van de goederen, 

                                                                                  zelfs voor overmacht.                                                                                                                                  Het risico gaat onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over.

12) Bij faling of gerechtelijk akkoord WCO van de wederpartij zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, zonder dat schadevergoeding kan gevorderd worden.

    13) Alle geschillen zullen worden beslecht, naar gelang het bedrag van de vordering, vooreerst door de poging te doen een erkend

                                                                    Bemiddelaar aan te stellen volgens wetsartikel   1727§6 .                                                                                                                                   Mocht deze poging niet slagen dan zullen deze worden beslecht, naar gelang het bedrag van de vordering,

         door de vrederechter van het kanton Aalst 2 dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde, naargelang de keuze van de verkoper.

       Alle geschillen en overeenkomsten zullen worden beheerst en geregeld door het Belgische recht, ongeacht de plaats van uitvoering van de prestatie    plaats van contractsluiting of de woonplaats of zetel der partijen.

Vind Ons

 

 

Ekentstraat 28 9450 Haaltert

Email: info@clean-paint.be

Gsm: 0477/92.63.36

 

Openingsuren

 

 

Maandag tot zondag 24/7

 

Quick Links

 

 

Home  | Over ons

Gallerij I Voorwaarden

Contact